RODO

Klauzula Informacyjna RODO
 
Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez  Centrum Wczasowo-Lecznicze Solar Spa Państwa danych osobowych.
 
•administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Wczasowo-Lecznicze SOLAR-SPA
34-460 Szczawnica, ul. Zdrojowa 4 ,NIP 669 000 14 62, REGON 490546430
•dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,
•odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
•podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować wstrzymaniem realizacji umowy,
•dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz przez okres  niezbędny do realizacji danego przedsięwzięcia, w tym do realizacji umów lub do upływu okresów przedawnienia roszczeń,
•przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@solarspa.pl
•w przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert  o swoich produktach i usługach.
Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

Bezpieczny hotel